ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು.

ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು(blue print) ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ.

ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುವ ಭಯ ಬೇಡ

ಭವಿಷ್ಯದಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬದುಕಿ

ಬೇಗ ಏಳುವುದು

ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ